Consiglio regionale

eventi

Seconda conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena - Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine

Seconda conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena

L’articolo 10 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, prevede, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, di raccogliere proposte per l’adeguamento alle esigenze emerse e per definire nuove linee di indirizzo. A tal fine, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

La Conferenza si svolgerà nel corrente mese di novembre nell’arco di due giornate consecutive:

I giornata (24 novembre 2017) a Gorizia presso l’Auditorium della Regione in via Roma n. 5 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Nel pomeriggio del 24 novembre i lavori proseguiranno con l’elaborazione da parte di quattro gruppi di lavoro di un documento finale da discutere nella successiva giornata del 25 novembre sui seguenti temi:

1° tema Dieci anni dall’approvazione della legge regionale 26/2007. I risultati ottenuti, le difficoltà nell’attuazione delle norme e le carenze dell’attuale disciplina

2° tema Verifica dello stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale

3° tema Ufficio centrale per la lingua slovena e rete dei servizi sul territorio: assetti organizzativi e tecnici

4° tema La minoranza slovena: rappresentanza e rappresentatività”.

II giornata (25 novembre 2017) a Trieste presso la sede del Consiglio regionale in Piazza Oberdan 6 (dalle ore 9.30 alle ore 13.00). Con la discussione delle relazioni elaborate dai quattro gruppi di lavoro e le conclusioni della Conferenza.

Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine

Člen 10 deželnega zakona št. 26 z dne 16. novembra 2007 določa, da se napredek pri izvajanju njegovih ukrepov preverja tako, da se zberejo predlogi za prilagajanje novonastalim potrebam in opredelitev novih smernic. V ta namen skliče predsednik deželnega sveta vsaj enkrat vsakih pet let in vsekakor najpozneje šest mesecev pred iztekom zakonodajnega obdobja deželno konferenco o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, na kateri sodelujejo z izmenjavo mnenj in izkušenj subjekti in organi, ki jih zadevajo vprašanja s tega področja.

Konferenca bo letos novembra in bo trajala dva dni:

Prvi dan (24. november 2017): v Gorici v deželnem Avditoriju v Ul. Roma št. 5 (od 9.00 do 13.00). Popoldne bodo štiri delovne skupine pripravile zaključni dokument, ki ga bodo nato udeležencem predložile v obravnavo naslednjega dne (25. novembra). Zaključni dokument bo zajemal naslednje teme:

  1. Deset let po sprejetju deželnega zakona 26/2007. Doseženi rezultati, težave z izvajanjem predpisov in pomanjkljivosti sedanje zakonodajne ureditve
  2. Pregled izvajanja ukrepov v korist rezijanščine ter jezikovnih različic nediških dolin, terske in kanalske doline
  3. Centralni urad za slovenski jezik in mreža storitev na obravnavanem geografskem območju: ocena trenutnega stanja, teoretski vidiki in organizacijski modeli
  4. Predstavništvo slovenske manjšine – zastopstvo in zastopanost Razmislek o izboljšanju politične participacije Slovencev v Italiji

Drugi dan (25. november 2017): v Trstu, na sedežu deželnega sveta na Trgu Oberdan št. 6 (od 9.30 do 13.00). Razprava o poročilih, ki so jih pripravile štiri delovne skupine, in zaključek konference.

Seconda conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena - Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine
dove
Gorizia/ Gorica Trieste/Trst
quando
da venerdì 24 novembre 2017
a sabato 25 novembre 2017