Consiglio regionale

informazioni

Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena / Deželna posvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino

Il Presidente del Consiglio regionale ha convocato, nella giornata del 23 novembre 2018, alle ore 17,30 l'Assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali delle province di Trieste, Gorizia e Udine (art. 3, comma 2, lett. c), legge 38/2001). / Predsednik Deželnega sveta je za petek, 23. novembra, 2018, z začetkom ob 17.30, sklical Skupščino izvoljenih slovenskih predstavnikov v krajevnih upravah tržaške, goriške in videmske pokrajine (v smislu 3. člena, 2. odst., točke c) zakona 38/2001).

L'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 prevede la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche relative alla minoranza linguistica slovena in Regione.

Della predetta Commissione fanno, tra l'altro, parte tre componenti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'Assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001. Per ciascun componente effettivo è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.

La Commissione dovrà essere ricostituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, non oltre il 31 dicembre 2018.

L'Assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali è convocata dal Presidente del Consiglio per provvedere alle elezioni dei predetti componenti, previa ricognizione degli eletti di lingua slovena negli enti locali delle province di Trieste, Udine e Gorizia.

  • Convocazione dell'Assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli enti locali di Trieste, Gorizia e Udine (art. 3, comma 2, lett. c, legge 38/2001)

Il Presidente del Consiglio regionale ha convocato, nella giornata del 23 novembre 2018, alle ore 17,30 l'Assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali delle province di Trieste, Gorizia e Udine (art. 3, comma 2, lett. c), legge 38/2001).

Nel corso della seduta saranno eletti tre componenti effettivi e tre supplenti della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

E' disponibile il prospetto per il deposito delle candidature che dovranno pervenire alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro le ore 13 del 21 novembre 2018.

>>>I termini per la presentazione delle candidature per i componenti effettivi e supplenti della Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena sono prorogati alle ore 11.00 del 23 novembre 2018.

DEPOSITO CANDIDATURE

8. člen deželnega zakona št. 26 z dne 16. novembra 2007 predvideva Deželno posvetovalno komisijo za slovensko manjšino, ki je splošni posvetovalni organ za vsa vprašanja in problematiko slovenske manjšine v deželi.

Zgoraj omenjeno komisijo med drugim sestavljajo trije člani, eden za vsako pokrajino: Trst, Gorico in Videm, ki jih izvoli Skupščina slovenskih izvoljenih predstavnikov v krajevnih upravah na ozemlju, v skladu s točko c) drugega odstavka 3. Člena zakona 38/2001.

Za vsakega polnopravnega člana komisije se imenuje nadomestnega člana za primere odsotnosti ali prenehanja mandata.

Komisijo je v skladu s prvim členom 30. odstavka deželnega zakona št. 12 z dne 27. marca 2018, treba na novo sestaviti najkasneje do 31. decembra 2018.

  • Sklic Skupščine izvoljenih slovenskih predstavnikov v krajevnih upravah v Trstu, Gorici in Vidmu (točka c, 2. odst., 3. čl. Zakona 38/2001)

Skupščino izvoljenih slovenskih predstavnikov v krajevnih upravah skliče predsednik Deželnega sveta za namene izvolitve zgoraj omenjenih članov, po predhodnem priznanju izvoljenih slovenskih predstavnikov v krajevnih upravah tržaške, videmske in goriške pokrajine.

Predsednik Deželnega sveta je za petek, 23. novembra, 2018, z začetkom ob 17.30, sklical Skupščino izvoljenih slovenskih predstavnikov v krajevnih upravah tržaške, goriške in videmske pokrajine (v smislu 3. člena, 2. odst., točke c) zakona 38/2001).

Na razpolago je obrazec za vložitev kandidatur, katerega je treba oddati generalnemu tajništvu Deželnega sveta najkasneje do 21. novembra ob 13. uri.

>>Rok za vložitev kandidatur za polnopravne in nadomestne člane Deželne posvetovalne komisije za slovensko jezikovno manjšino je podaljšan do 11.00 ure 23. novembra 2018.

 

mod. 22/11/2018

VLOGA KANDIDATURE

-------

Segreteria generale del Consiglio regionale

Testo: Posizione organizzativa assistenza tecnico-organizzativa alle attività d'Assemblea Servizio Studi e Assemblea dell'Area giuridico - legislativa

Pubblicazione: Struttura stabile comunicazione esterna e interna del Servizio Sistemi informativi, comunicazione e affari generali - Area generale

Friuli Venezia Giulia (dalla pubblicazione "Prima conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena")