Consiglio regionale

informazioni

Assemblea degli eletti di lingua slovena / Skupščina izvoljenih predstavnikov slovenskega jezika

Il Presidente del Consiglio regionale ha convocato, nella giornata del 12 luglio 2019, alle ore 16.00, l'Assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali delle province di Trieste, Gorizia e Udine (art. 3, comma 2, lett. c), legge 38/2001).

L’articolo 3 della legge 38/2001 prevede l’istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, quale organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena. Del predetto Comitato fanno, tra l'altro, parte tre componenti nominati dall'Assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001. Il Comitato dovrà essere ricostituito, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Nella stessa seduta si provvederà alla sostituzione del componente supplente della Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena, per il territorio dell’ex Provincia di Udine, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 26/2007, ora dimissionario.

Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro il giorno 11 luglio 2019 alle ore 13.00 via e-mail al seguente indirizzo: conferenza.sloveni@regione.fvg.it.

Segreteria Assemblea: 040.3773839, 040.3773952 

 

Predsednik Deželnega sveta je v petek, 12. julija 2019, ob 16.00 sklical Skupščino izvoljenih predstavnikov slovenskega jezika v občinskih svetih Trsta, Gorice in Vidma (črka c) drugega odstavka 3. člena Zakona 38/2001)

3. člen Zakona 38/2001 predvideva ustanovitev Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine kot stalnega povezovalnega organa med javnimi institucijami in slovensko jezikovno manjšino. Omenjeni odbor sestavljajo poleg drugih tudi trije člani, ki jih imenuje Skupščina izvoljenih predstavnikov slovenskega jezika v občinskih svetih Trsta, Gorice in Vidma iz črke c) drugega odstavka 3. člena Zakona 38/2001.V skladu s 6. členom UPR št. 150 z dne 3. decembra 2018 je treba novo sestavo odbora določiti najpozneje šest mesecev od njegove uveljavitve.

Na seji bo skupščina poskrbela tudi za zamenjavo nadomestnega člana v Deželni posvetovalni komisiji za slovensko jezikovno manjšino za območje bivše Pokrajine Videm, v skladu z 8. členom Deželnega zakona 26/2007, ki je odstopil.

Kandidature mora generalni sekretariat deželnega sveta prejeti najpozneje 11. julija 2019 ob 13.00 na naslov e-pošte: conferenza.sloveni@regione.fvg.it.

Sekretariat skupščine: 040.3773839, 040.3773952

 

Comunicato Acon 12/07/2019  - Cr: Assemblea eletti lingua slovena sceglie componenti Comitati

 

Mod. 9/7/2019

-------

Segreteria generale del Consiglio regionale
Testo: Posizione organizzativa assistenza tecnico-organizzativa alle attività d'Assemblea Servizio Studi e Assemblea dell'Area giuridico - legislativa
Pubblicazione: Struttura stabile comunicazione esterna e interna del Servizio Sistemi informativi, comunicazione e affari generali

Immagine dalle pubblicazioni consiliari riguardanti le conferenze sulla tutela della minoranza linguistica